60 سال از 190 SL ? یک کتاب مصور رودستر

تعداد کمی از خودروهای ک،یک به اندازه مرسدس بنز رودستر با نام مدل W 121 B II از جذابیت دوران معجزه اقتصادی برخوردار هستند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/60-years-of-the-190-sl/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.