Laureus Sport for Good Foundation: “حرکت تیرک ها”.

بیش از 5000 دختر در صدها تیم به طور فعال در منطقه اطراف کلیفی و کواله فوتبال بازی می کنند. این پروژه توسط بنیاد Laureus که از کودکان و نوجوانان از طریق ورزش در بیش از 40 کشور جهان حمایت می کند، حمایت مالی می شود. با این حال، «حرکت تیرک‌ها» فقط به م،ای ضربه زدن به توپ نیست. برنامه های آموزشی و آموزشی وجود دارد که به دختران آموزش می دهد چگونه خود را سازماندهی کنند. بازیکنان سابق در این میان مربی، شده اند که به دختران جوان تر آموزش می دهند. علاوه بر این، برنامه قبل از هر مسابقه فقط یک گرم ، نیست. مربیان دختران را در گروه‌های بازی کوچک سازماندهی می‌کنند، البته با هدفی جدی. در حین بازی، هدف این است که آنها چیزهایی را بیاموزند که هیچ ، دیگری به آنها یاد نمی دهد: برای مثال، وقتی بزرگ شوند با بدنشان چه اتفاقی می افتد، چگونه از باردار شدن خودداری کنند، و همچنین م،ای عضویت در یک تیم یا در جمع صحبت کنید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/sustainability/responsibility/laureus/moving-the-goalposts/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.