WLTP و RDE: رویه‌های اندازه‌گیری جدید.

علاوه بر این، در فرآیندهای صدور گواهینامه جدید، انتشار آلاینده ها در عملکرد واقعی خودرو در جاده ها اندازه گیری می شود: در آ،ین استانداردهای آلایندگی Euro 6c، Euro 6d-TEMP و Euro 6d، گواهی WLTP در آزمایشگاه با اندازه گیری میزان آلایندگی افزایش یافته است. انتشار آلاینده ها در جاده ها هدف از تعیین “انتشارهای واقعی رانندگی”، به اختصار RDE، اطمینان از رعایت محدودیت های آلاینده برای ا،یدهای نیتروژن و تعداد ذرات در ترافیک جاده واقعی و همچنین در شرایط آزمایشگاهی است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/wltp-and-rde-the-new-measuring-procedures/فرآیندهای صدور گواهینامه نیز در دندان طول، می شود. به همین دلیل است که “رویه تست هماهنگ وسایل نقلیه س، در سراسر جهان”، به اختصار WLTP، جایگزین فرآیند NEDC برای تعیین مقادیر مصرف و انتشار می شود. از سال 1992 اروپا از “چرخه رانندگی جدید اروپایی” (NEDC) استفاده کرده است که در ابتدا به ،وان یک اندازه گیری نظری توسعه داده شد. با این حال، انتظار می‌رود که فرآیند صدور گواهینامه مدرن، ارزش‌هایی را ارائه دهد که تا حد امکان واقعی باشد. فرآیند NEDC دیگر این نیاز را برآورده نمی کند. به همین دلیل است که فرآیند جدید WLTP با ابتکار کمیسیون اقتصادی سازمان ملل متحد برای اروپا (UNECE) ایجاد شد. چرخه جدید WLTP مبتنی بر داده‌های رانندگی واقعی و تجربی جمع‌آوری‌شده از مسیرهای آسیا، اروپا و ایالات متحده است و بنابراین به طور قابل توجهی نماینده‌تر است.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.