آغازی جدید – راه به سمت تحرک بدون انتشار.

فرد اهمیت بیشتری پیدا می کند، مردم در مرکز صحنه حرکت می کنند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/art-and-culture/museum/legend-6/

دهه 1980 آغاز تحولات بزرگ اجتماعی و سیاسی است. حساسیت بیشتر به مسائل زیست محیطی اهمیت اجتماعی پیدا می کند. در عین حال، پایان جنگ سرد، جه، شدن، جه، ش،ه‌ای روزافزون و بحران‌های اقتصادی بزرگ چالش‌های جدیدی را ایجاد می‌کنند. ویژگی این زمان های تغییر:

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.