“آیا چیزی به عنوان کامل وجود دارد؟”

او انجام داد. وقتی من تازه کارتینگ را شروع کرده بودم، او می رفت و می دید سریع ترین بچه، قهرمان کیست. او در گوشه‌ها می‌ایستاد و محل ترمز کودک را پیدا می‌کرد و سپس برای من علامتی می‌گذاشت که دو متر از آن نقطه گذشته بود و به من می‌گفت: «اینجا باید ترمز کنی.» من این کار را بارها انجام دادم و هر بار از مسیر خارج می شدم. به همین دلیل من یکی از آ،ین ترمزها هستم.

پدرت چیزی به تو یاد داد؟

وقتی راننده جوان‌تری بودید، آیا رانندگان مسن‌تری پیش شما می‌آمدند و راهنمایی می‌،د؟

آیا شما و پدرتان فرهنگ خطا را داشتید؟ به عبارت دیگر، آیا اشتباهات تا زم، که از آنها درس گرفته اید مشکلی ندارند؟

می‌د،د، ما از آغازی واقعاً فروتنانه آمده‌ایم و ذهنیتی کاملاً متفاوت با آن بچه‌هایی داشتیم که هرگز نگران مسابقه بدی نبودند، زیرا پول کافی برای ادامه دادن داشتند. برای ما فقط یک مقدار فرصت وجود داشت و باید از آن نهایت استفاده را می کردیم. ما همیلتون ها ترجیح دادیم هیچ اشتباهی نکنیم.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/lewis-hamilton-is-there-such-a-thing-as-perfect/

نه، رانندگان مسابقه عموماً «{`خنده»} خودخواه هستند. ما هرگز با رانندگان دیگر صحبت نمی کنیم.

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.