ایمنی خودرو.

21 اکتبر 1997: ک، A در طول آزمون ?moose?. اما چه چیزی با ناراحتی شروع شد؟ از منظر امروز ? آغاز یک داستان موفقیت


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/Car-Safety/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.