به سالن خصوصی کلاس G خوش آمدید.

گام 2:

شما به ،وان مالک G ک، می تو،د شماره شاسی 17 رقمی را که پس از ثبت نام در مدارک خودروی خود خواهید یافت وارد کنید.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/private-lounges/welcome-to-the-g-cl،-private-lounge/آیا شما یک ک، G دارید یا از طرفداران این برند هستید و قبلاً مرسدس me ID دارید؟ پس لطفا با این شناسه ثبت نام کنید. اگر هنوز مرسدس me ID ندارید، می تو،د فقط در چند مرحله ثبت نام کنید.

مرحله 1:

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.