خانه های شکوفه.

?معماری بیوفیلیک؟ چیزی است که مردم بیش از همه آرزوی آن را به شهرهای بزرگ جهان می آورند: طبیعت بیشتر در فضاهای شهری.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/lifestyle/me-magazine/blossoming-،mes/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.