عشق به نوآوری و جزئیات.

سال‌ها بین اولین ایده‌ها و پذیرش مدل می‌گذرد، سال‌هایی که طراحان با هم کار می‌کنند و وسیله نقلیه قطعی را خلق می‌کنند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/design/insights/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.