مرسدس بنز: حامی جهانی Masters 2018.

از سال 2008 مرسدس بنز شریک افتخاری Masters بوده است. در طول هفته مسابقات، مرسدس بنز تحرک انحصاری را تضمین می کند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/sports/golf/mercedes-benz-global-sponsor-of-the-2018-masters/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.