مرسدس بنز: هیچ چیز بهتر از یک صدا نیست؟ به عنوان یک کامیون مواد غذایی به زندگی بازگشته است.

یک ماشین آتش نش، قدیمی، دور انداخته و از کار افتاده. منظره‌ای که مهندس خودرو و طراح خودرو، هولگر هاتزنلاوب را به خود جذب کرد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/nothing-beats-a-،er-foodtruck/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.