مرسدس بنز کلاسیک: باید عشق باشد.

جوانان بیشتر و بیشتری در حال رانندگی با مرسدس بنز ک،یک هستند. سفری در یک صحنه رنگارنگ و پرشور.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/cl،ic-magazine/it-must-be-love/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.