مرسدس بنز کلاس C: نوع جدیدی از راحتی را کشف کنید.

مرسدس بنز ک، C جدید دارای طراحی مینیمالیستی، راحتی لو، و سیستم های کمکی نوآورانه است.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/vehicles/mercedes-benz/c-cl،/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.