مرسدس بنز گلف: اصول اولیه با برنهارد.

برنهارد لنگر، دو بار برنده اصلی گلف، در این مجموعه پنج ،متی تمام اصول اولیه این ورزش را توضیح می دهد. سفیر افسانه‌ای برند مرسدس بنز در این مجموعه پنج ،متی تمام جنبه‌های اساسی ورزش را لمس می‌کند: چرخش، باشگاه، دوره، امتیازدهی، قو،ن – و البته، چه بپوشیم! شروع گلف آسان شد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/sports/golf/basics-with-bernhard/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.