مکاشفه: GLA چشمگیرتر و هیجان انگیزتر شده است.

جلسه ای با افرادی که GLA جدید را توسعه داده اند.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/revelation-the-gla/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.