آخرین تیزر Dodge Last Call یک جک چکش V8 با 2538 PSI را نشان می دهد


این فشار زیادی است. چه م،ی می تواند داشته باشد؟


منبع: https://www.motor1.com/news/657230/dodge-last-call-special-teaser-4-2538-psi/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.