بازدیدکننده در موزه مرسدس بنز بلند می شود.

<،ndhub-paragraph-headline headline-tag="h2">

سه بار در سراسر جهان.

سفر به گذشته 25 ث،ه طول می کشد. هر کابین از سیستم آسانسور ساخته شده توسط thyssenkrupp حدا،ر 25 نفر را حمل می کند. در یک روز شلوغ با بیش از 4000 بازدیدکننده، این سه آسانسور تقریباً 44 کیلومتر را طی خواهند کرد که در سال 2022 در 225000 سفر به 8000 کیلومتر می رسد. با تعمیم این ارقام، این سه آسانسور روی هم حدود سه دور کره زمین را از زمان افتتاح موزه انجام داده اند. در سال 2006.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/innovation/milestones/close-ups/visitor-lifts-at-the-museum/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.