مصاحبه با اولا کالنیوس: لحظات مهم.

حدود 70 سال پیش، مردم تصور می‌،د خودروهایی که از یک راکتور هسته‌ای نیرو می‌گیرند، به ،وان منبع انرژی با برد 8000 کیلومتر. این نشان می دهد که سؤالات مربوط به آینده تحرک برای مدت طول، مطرح بوده است، اما پیش بینی های حاصل به ندرت دقیق بوده اند. امید من این است که تا سال 2055، بشریت 100 درصد در بسیاری از مناطق جهان که ممکن است پایدار باشد. ما می خواهیم به هدف CO برسیم2 بی طرفی در کل زنجیره ارزش در ناوگان خودروهای جدید تا سال 2039 در مرسدس بنز و 100 درصد برقی شدن در اوایل سال 2030 هر جا که شرایط بازار اجازه دهد.


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/exclusive/mercedes-me-magazine/moments-that-matter/

البته، نمی توان به طور قابل اعتمادی از دانش امروزی پیش بینی کرد که وضعیت آتی هنر دقیقاً چگونه خواهد بود. مطمئناً خودرو در ده سال آینده حتی بیشتر و حتی سریعتر از دهه های گذشته تغییر خواهد کرد.

در مورد پایداری: گروه مرسدس بنز AG از طرح اقلیمی اتحادیه اروپا “من، برای 55” حمایت می کند. بنابراین، تحرک در سال 2055 چگونه خواهد بود؟

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.