هدایت شده توسط فردا: نوآوری.

مرسدس بنز امروز روی تحرک فردا کار می کند؟ کشف نوآوری های آینده


منبع: https://www.mercedes-benz.com/en/sustainability/environment/sustainability/

توسط Karl Benz

Mercedes-Benz, commonly referred to as Mercedes, is a German luxury and commercial vehicle automotive brand established in 1926.